Manaiky ho vavolombelon'ny Tompo ny irany.

Ny bokin'i Ezekiela 2:1-3:3 no handraisantsika hafatra amin'ity anio ity.

Ny hafatra voalohany dia hoe : manaiky hiankohoka eo anatrehan'ny Tompo ny irany. Ary ny hita eto koa anefa, rehefa nanaiky hiankohoka teo anatrehan'ny Tompo i Ezekiela, dia ny Tompo ihany no nampitraka azy. Izany hoe miankohoka dia misy heviny ara-bakiteny, moa ve ianao rehefa mivavaka amin'ny Tompo, mba mahavita manatanteraka ara-bakiteny an'izany hoe miankohoka eo anatrehan'ny Tompo izany? Fa ankoatra an'izany, ny fanetren-tena ataonao ihany koa dia endrika fiankohofana eo anatrehan'ny Tompo. Androany raha ratsy ny andro, nifafy ny erika, vitsy ny tonga nivavaka, fa ianao kosa tonga eto tsy voasakan'izany, tena endrika fiankohofana tokoa izany fandavan-tenanao izany ary ankasitrahan'ny Tompo. Ny iraka miankohoka dia tsy manao izay sitrapony sy mahafinaritra azy fa izay asain'ny mpaniraka tanterahiny.

Ny hafatra faharoa indray, dia ny hoe iraka manaiky hirahina i Ezekiela. Maro tokoa amintsika no manaiky hantsoina fa tsy manaiky irahina. Tsy hoe iraka manaiky hiankohoka fotsiny fa iraka manaiky hirahina. Ny toko faharoa andininy faharoa hatramin'ny toko fahatelo andininy faharoa dia maneho daholo izany iraka lehibe ataon'ny Tompo an'i Ezekiela izany.

Ny farany dia ny hoe iraka manaiky hofenoina ny Tenin'Andriamanitra. Nasain'ny Tompo nohanin'i Ezekiela ny Teny, hamenoina ny tsinainy. Manahoana re ny fitiavanao hofenoina ny Tenin'Andriamanitra?
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki