Tsy menatra ny amin'ny Tompo


Nisy zaza mpianadahy, i Solo sy i Fara, izay mpivavaka sady mazoto mianatra. Nampanantena azy mianadahy ny rainy fa raha afa-panadinana soamantsara izy mianadahy dia handeha hanao fakan-drivotra any amin'i Dadatoa Rakotomanga any ambanivohitra. Tanana madio rivotra sy mahate honina ny tanàna misy an'i Dadatoa io, ka nahafaly azy mianadahy izany.

Afa-panadinana tsara tokoa izy mianadahy, ary dia tonga tany amin-dry Dadatoa Rakotomanga.

Fa ny zavatra nahagaga an'i Fara dia izao : na hisakafo, na handeha hatory, na mifoha amin'ny maraina dia tsy mba mivavaka mihitsy ry Dadatoa Rakotomanga mianakavy.

Andao isika hivavaka, hoy i Fara tamin'i Solo, fa ry Dadatoa toa tsy mba mivavaka izany mihitsy.
An an an, hoy i Solo nandà, mahamenatra fa ny olona aty tsy misy mivavaka ve dia isika hivavaka?
Tsy nanaiky anefa i Fara fa zava-dehibe taminy ny mivavaka. Nambarany an'i Solo ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Romana 10:11 manao hoe "Tsy ho menatra izay rehetra mino Azy". Koa satria isika mino an'i Jesoa Krsity, hoy i Fara, dia tsy mba ho menatra ny amin'izany finoana izany.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki