Ny anaran-dRay


Ny malagasy vao teraka dia mitondra ny anaran'ny rainy. Vitsy dia vitsy ihany ny Malagasy no omen'ny ray aman-dreniny anarana hafa fa matetika dia ny anaran'ny rainy ihany no omena ny zaza vao teraka. Voninahitra izany ho an'ny Malagasy. Na anarana mety hampihomehy aza izany, ary na anarana efa nolovaina tany amin'izay razam-be lavitra tany aza, dia mahafaly ny Malagasy ny mitondra izany anaran'ny rainy izany.

Ny vahoakan'Andriamanitra dia tokony hitondra ny anaran'Andriamanitra. Tsy afaka hitondra izany anarany izany anefa isika raha tsy zanany.

Ahoana no ahalalana fa Kristiana isika? Jaona 1:12.

"Fa izay rehetra nandray Azy dia nomeny hery [Na: anarana, na fahefana] ho tonga zanak’ Andriamanitra, dia izay mino ny anarany." Ny teny hoe hery eto dia misy dikany hafa asehon'ny Baiboly ihany koa hoe anarana. Koa raha te homen'Andriamanitra anarana isika, dia aoka handray Azy ary hino ny Anarany.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki