Georges Müller, ilay lehilahin'ny finoana.


Nanangana toeram-pitaizana maro ho entina miahy an'ireo zaza kamboty i Georges Müller. Ny tena mampiavaka an'i Müller dia sady tsy manana fidiram-bola izy, no tsy mba nangataka tamin'olona ihany koa hanohana ara-bola ny asa soa izany nosahaniny. Andriamanitra irery ihany no angatahan'i Müller fanampiana, amin'ny alàlan'ny vavaka, ary tena mandray valim-bavaka hatrany izy.

Muller tanoraIndray andro, lany ny vatsy tao amin'ny anankiray amin'ireo toerana fitaizana zaza kamboty, ka tena tsy misy ny hatokona. Nivavaka tamin'Andriamanitra i Georges Müller; niditra tao amin'ny toeram-pisakafoana izy ary nisaotra an'Andriamanitra ny tamin'izay efa nataony sy ny mbola hataony hanampiana ny asa soa ataon'i Müller. Raha vao vitany ny vavaka, dia nisy nandondona, izay tsy inona fa mpanao mofo teo amin'ny manodidina izay nanatitra mofo ho fanampiana azy. Vao vita ny fanomezana ka lasa iny olona iny dia nisy hafa nandondona indray, izay mpitondra ronono ary nanome ronono ho an'ity toby ity satria misy fahasimbana hono ny fiarany ka ho simba fotsiny ihany koa ny ronono mandra-piandry izay hahavitan'ny fanamboarana an'izany fiara izany.

Fitenin'i Müller ny hoe : "Tsy ho menatra izay matoky an'Andriamanitra!"

Jaona 15:7 "Raha miray amiko ianareo, ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia angataho izay tianareo na inona na inona, fa ho tonga aminareo izany."

Rohy : http://www.amandier68.org/george-muller.php
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki