Nisy zazalahy zanaka tantsaha hono, naniry ny mba ho mpitsabo ka nilofo mafy tamin'ny fianarana. Rehefa afaka bakalorea izy, dia niresaka tamin'ny rainy.
"Ela sy sarotra r'ise izany fianarana ho mpitsabo izany, sao tsy ho vita fa tsy aleo lalam-piofanana hafa no eritreretina?", hoy ny rainy.
"Ny ho mpitsabo ihany no masaka ato an-dohako ry Dada", hoy izy namaly.
Nony tonga hono ny fotoana hanaovana ny fanadinana hisondrotana kilasy faharoa, dia saika kivy izy satria 2400 no iray kilasy nefa 200 ihany hono no hisondrotra. Nilofo mafy nanao izay ho afany izy ary nazoto nivavaka, kanefa rehefa nivaly ny valim-panadinana, na dia nahazo salan'isa 14 / 20 aza dia tsy isan'ireo nisondrotra kilasy fa mbola betsaka ny nahazo naoty tsara noho izy.
Dia namerin-taona izy ary nazoto nivavaka hatrany. Tamin'ity namerin-taona ity kosa dia mba nisondrotra soamantsara ihany, saingy ny olana nony niakatra taona faharoa dia betsaka sy lafo vidy ny fitaovana tsy maintsy novidiana ho amin'ny fianarana.
Rehefa nampian'ireo ray aman-dreniny izy dia tafita ihany ary dia nony ela tafavoaka ho mpitsabo araka ny faniriany ihany.

Na azo antoka aza ny famonjena, ny làlana lalovan'ny fiainantsika Kristianina dia mety misy sakana sy olana ary fitsapana samihafa ihany, fa "Izay maharitra hatramin'ny farany no hovonjena".
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki